06 мај 2013

VARKA u užem izboru za Nagradu "Miodrag Ćupić"

Knji­žev­na na­gra­da „Mi­o­drag Ću­pić” za 2013. pri­pa­la je po­zna­tom pje­sni­ku Ili­ji La­ku­ši­ću za knji­gu po­e­zi­je „Lju­bio sam ži­vot kao da je moj”. Od­lu­ku je jed­no­gla­sno do­nio ži­ri ko­ji je ra­dio u sa­sta­vu An­dri­ja Ra­du­lo­vić ( pred­sjed­nik), Ra­do­mir Ulja­re­vić i dr Ra­do­je Go­lo­vić.

Ove go­di­ne u uži iz­bor ušli su Mi­loš Jan­ko­vić „Si­bir­nik” ( „Pro­sve­ta” , Be­o­grad ), Ran­ko Pa­vlo­vić „Du­blje od slut­nje” (Art print ,Ba­nja Lu­ka), Mi­li­ca Ba­krač „Že­na” ( Ma­ti­ca srp­ska – dru­štvo čla­no­va u Cr­noj Go­ri) i Zo­ran Pe­šić Sig­ma „Var­ka” ( Na­rod­na bi­bli­o­te­ka „Ste­fan pr­vo­ven­ča­ni”, Kra­lje­vo).Ž.J.

Više: http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Kultura&clanak=377887&datum=2013-04-29&naslov=Bes

Нема коментара:

Постави коментар